Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat GOSMIT s.r.o. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Mostní 747, PSČ: 278 01 IČ: 28170270, emailová adresa prodávajícího gosmit.sro@gmail.com formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e­mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 a) Převzetí zboží

● Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: GOSMIT s.r.o. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Mostní 747, PSČ: 278 01 IČ: 28170270

● Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. b) Náklady spojené s převzetím zboží

● Náklady spojené s navrácením zboží a jejich podmínky jsou specifikovány v bodě 2.1 tohoto poučení. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

● Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář - odstoupení od smlouvy

Další informace o odstoupení od smlouvy jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.