Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY GOSMIT s.r.o.

1.Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím z titulu uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to uzavřené prostřednictvím B2B e-shopu (tedy elektronické kupní smlouvy mezi dvěma podnikateli).

E-shop je prodávajícím provozován na webové adrese www.gosmit.cz. Prodávajícím je společnost GOSMIT s.r.o. se sídlem Kralupy nad Vltavou, Mostní 747, PSČ 278 01, IČO: 28170270, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130298 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím je registrovaný odběratel, podnikatel v souladu s ustanovením § 420 občanského zákoníku, který se při registraci prokáže svým identifikačním číslem (IČ). Alkoholické nápoje jsou prodávány pouze osobě, která je starší 18 let.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Vztah prodávajícího a kupujícího je vztah mezi dvěma podnikateli. Práva a povinnosti z tohoto vztahu vzniklé a těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními právního řádu ČR, upravujícími kupní smlouvu mezi dvěma podnikateli, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Veškeré vztahy s mezinárodním prvkem se řídí českým právem (smluvní strany uzavřením kupní smlouvy vyjadřují souhlas s volbou českého práva jako práva rozhodného pro daný vztah) a k řešení případných sporů z tohoto vztahu jsou příslušné české soudy.

1.4 Před uzavřením smlouvy prodávající sděluje, že:
a) uhrazení kupní ceny bude předem bezhotovostně na účet prodávajícího, nebo v hotovosti při převzetí zboží nebo na fakturu bezhotovostně na účet prodávajícího s předem dohodnutou splatností,
c) kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je předmětem zboží podléhající rychlé zkáze nebo jejichž životnost je časově omezena,
d) kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud vyňal dodané zboží z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) kupující je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží a jejichž plnění již začalo,
f) v případě stížnosti se může kupující obrátit na prodávajícího přes email: gosmit.sro@gmail.com.

2. OBJEDNÁVKA, uzavření kupní smlouvy

2.1 Webové stránky e-shopu prodávajícího (www.gosmit.cz) obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH a všech souvisejících poplatků za dopravu. Prodávající negarantuje dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku kupujícího zcela či částečně odmítnout a zboží nedodat v případě, že se cena zboží s ohledem na aktuální zásoby výrazně změnila.

2.2 V internetovém obchodě prodávající prezentuje zboží, které kupující může objednávat. Prezentaci zboží nelze považovat za nabídku k uzavření kupní smlouvy, tou je objednávka kupujícího učiněná elektronicky na webu e-shopu prodávajícího a odeslaná skrze webové rozhraní.

2.3 Kupující je povinen se za účelem objednání zboží na e-shopu prodávajícího nejprve zaregistrovat. K tomu kupující využije webový formulář na webu prodávajícího. Kupující je v této souvislosti povinen uvést pravdivé údaje, příp. je změnit tak, aby vždy odpovídaly skutečnosti. Po úspěšné registraci, kterou potvrdí prodávající e-mailem, je kupující oprávněn učinit elektronickou objednávku zboží na e-shopu prodávajícího.

2.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, předvyplněné z registračního formuláře kupujícího, a případně změnit místo dodání. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ na stránce pokladny. Takto učiněná objednávka je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy.

2.5 Prodávající potvrdí objednávku kupujícího e-mailem. Okamžikem doručení emailu kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Následné povinnosti, zejména povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a povinnost prodávajícího dodat zboží, jsou již povinnostmi z platně uzavřené kupní smlouvy.

2.6 Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.7 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo stanovit časový termín (standardně 12:00) pro odeslání objednávky kupujícího na následující rozvozový den. Kupující je při nakupování informován o termínu, od kdy již objednávku na druhý rozvozový den nelze odeslat.

3. Cena

3.1 Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v internetovém obchodě na webu gosmit.cz u jednotlivých druhů zboží. Jako kupní cena platí cena uvedená v ceníku v okamžiku odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy, tedy v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

3.2 Ceny v internetovém obchodě se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží. Cena za měrnou jednotku je zde uvedena pro kupujícího jako velkoobchodní cena bez DPH i včetně DPH.

3.3 Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

4. Platební podmínky

4.1 Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit způsobem, který je umožněn v elektronické objednávce viz odst. 1.4.

4.2 V případě platby v hotovosti při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před převzetím zboží nebo na základě faktury s předem dohodnutou splatností. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby.

5. Výhrada vlastnictví, nebezpečí škody na zboží

5.1 Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

5.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

6. Dodací lhůty, dodání zboží

6.1 Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno v nejbližším možném termínu od potvrzení objednávky, v rámci rozvozových dnů.

6.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení.

6.3 Požaduje-li kupující pozdější termín dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je kupující povinen toto uvést v objednávce.

7. Způsob dodání objednaného zboží

7.1 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

7.2 Při osobním odběru zboží je kupující emailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

7.3 Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

7.5 Zboží které obsahuje alkohol bude předáno pouze osobě straší 18 let a prodávající je oprávněn toto ověřit u přebírajícího tím, že údaje ověří na občanském průkazu či jiném úředním dokladu.

8. Doprava a cena dopravy

8.1 Doprava objednaného zboží bude poskytnuta ze strany prodávajícího. Doprava je pro kupujícího zdarma, objedná-li si kupující zboží za více jak 3 000,00 Kč s DPH.

8.2 Kupující je povinen prohlédnout zásilku zboží při jeho převzetí. V případě, že je zboží viditelně poškozeno, je kupující povinen tuto vadu reklamovat ihned při převzetí u prodávajícího. Kupující je povinen podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, zboží zkontrolovat a oznámit případné nedostatky prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží.

8.6 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu. Tyto nároky musí kupující uplatnit v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

8.7. V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

9. Odpovědnost za vady

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. úpravou práv z vadného plnění při koupi movité věci mezi podnikateli.

9.2 Kupující je srozuměn s tím, že prodávané zboží je zbožím přímé spotřeby a je tedy určeno k bezprostřednímu použití, resp. konzumaci. V této souvislosti je také srozuměn, že prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost.

10. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

10.1 Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy do 12:00 hodin kalendářního dne, který předchází kalendářnímu dni, v němž bude objednávka doručována.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

10.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

10.3 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

10.4 O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

11.2 Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

12.3 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a sídlo kupujícího uvedené v registračním formuláři. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího či do datových schránek.

12.4 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2020.